Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nidzicy      Rozwój handlu detalicznego na terenie Nidzicy po 1945r. był powolny wskutek ogromnego zniszczenia miasta przez Armię Czerwoną. Zmiany organizacyjne w „Społem” Związku Spółdzielczości Spożywców w 1948r. oraz przeprowadzona w Polsce 1949r. „bitwa o handel” przyczyniały się do powstania w 1950r. Nidzickiej Spółdzielczości Spożywców. Spółdzielnia zarejestrowana została 23 marca 1950 r. pod numerem I-RS-III-278.
Spółdzielnia w okresie swojego istnienia przeszła kilka reorganizacji i tak postanowieniem sądu powiatowego w Olsztynie z 31 marca 1966r. Spółdzielnia weszła w skład „Społem” WPSS w Olsztynie.
W roku 1976 Spółdzielnia odgórnie zmuszona została do przejęcia niskorentownej sieci sklepów spożywczych, a także do oddania dochodowych sklepów przemysłowych, które zostały przejęte przez handel państwowy.
Postanowieniem sądu rejonowego w Olsztynie Spółdzielnia rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1984r. działalność, jako Społem PSS w Nidzicy i tym samym odzyskała samodzielność. W tym czasie posiadała: 26 sklepów detalicznych, magazyn hurtu, ciastkarnię, piekarnię, masarnie, wytwórnie wód gazowych, ośrodek „Praktyczna Pani”, 2 restauracje, 3 bary i 2 zakłady usługowe.
Zarządami w ujeciu chronologicznym kierowali prezesi” Jan Smolnik, Teofil Grabowski, Jan Błażejewski, Hilary Radzymiński, Stanisław Stelmaszczuk, Ludwik Bożek, Zbigniew Kant, Wojciech Wierzbicki, Stefan Wódkiewicz, a od 1995r. Antoni Grochal.
Ważniejsze daty:

 • 1961 r.- budowa piekarni
 • 1974- 1976r. budowa Spółdzielczego Domu Handlowego SDH, który musieliśmy przekazać WPHW
 • 1977-1978r.-rozbudowa piekarni
 • 1986r.- budowa nowej ciastkarni
 • 1992r.-zakup Spółdzielczego Domu Handlowego (wcześniej zbudowanego przez Spółdzielnię)
 • 2002-2003- Restrukturyzacja zatrudnienia
 • 2009-przystąpienie do PSD

Trudno wspomnieć wszystkich ludzi związanych z życiem Spółdzielni, a byli lub są wśród tego grona m.in.:

Członek zarządu i szef działu produkcji:
Halina Kobylska

Dział księgowości:
Jan Łyskakowski, Mieczysław Górka, Hanna Cyraniak, Elżbieta Cyraniak, Jadwiga Korzeniewska, Maria Sitarska

Administracja:
Leonard Wojciechowski, Stanisława Płoska, Helena Więckiewicz, Franciszek Sobotka, Piotr Gołębiewski, Jadwiga Bergolc, ELŻBIETA Pokropska, Urszula Onych

Dział handlowy i detal:
Halina Lachowicz, Zdzisława Wesołowska, Teresa Rudzińska, Kazimiera Błaszkiewicz, Janina Stefańska, Magdalena Kortus, Renata Tereszkiewicz, Stanisława Pijewska

Piekarnia i Ciastkarnia:
Roman Zieliński, Edward Kulikowski, Marian Cyraniak, Marian Pięta, Janusz Waleszczuński, Roman Szczepkowski, Ryszard Klimaszewski, Stanisław Lejtyman, Roman Rutkowski, Marek Szczepkowski, Danuta Obrębska, Stanisław Wilczek

Gastronomia:
Henryka Jackiewicz, Maria Zalewska, Leontyna Piotrowska, Maria Wiejak, Teresa Leśniewska, Stanisław Kamiński

Masarnia:
Tadeusz Wtulich, Czesław Szczepkowski

Działacze:
Jan Więckiewicz, Jerzy Jabłonka, Marian Pasik, Witold Lachowicz, Edward Sienicki, Stanisław Czyżyk, Tadeucz Miecznikowski, Stanisława Leśnikowska, Barbara Racka, Czesław Szpandowski, Stanisław Idec

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nidzicy, Słowackiego 7, 13-100 Nidzica.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.nidzica.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym dzialhandlowy4@wp.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.nidzica.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej